Административно - стопански блок

Административно-стопанският блок подпомага осъществяването на лечебно-диагностичния процес, извършва планиране и изпълнение на икономическото, бюджетното и финансово управление на центъра.
Общата администрация се състои от 4 отдела:
• Отдел Финансово-счетоводен;
• Отдел Човешки ресурси;
• Отдел Деловодство и Кореспонденция;
• Транспортно-технически сектор.
Информационното осигуряване на дейностите в посочените четири функционални области се осъществява чрез:
• компютъризирана информационна система с база, съдържаща статистически данни за основни количествени и качествени характеристики на извършващите се в болницата медицински и спомагателни дейности;
• компютърна мрежа, обхващаща счетоводството, касовата служба, службите “Личен състав” и ТРЗ;
• наличността на фармацевтични продукти в болничната аптека и тяхното движение; склад.
Оптималното структуриране, доброто информационно осигуряване и високият професионализъм на работещите в административно-стопанският блок:
• допринася за ефикасното функциониране на въведената в болницата система за оперативно програмиране, годишно и стратегическо планиране, математико-икономическо моделиране и управление на необходимите за всички видове болнични дейности ресурси;
• дава възможност за разширяване на икономическата самостоятелност на болницата и за попълно разкриване и ефикасно използване на съществуващите резерви;
• позволява по-нататъшно усъвършенстване на стопанските, обслужващите, социалните и др. дейности и провеждане на взискателен контрол по целесъобразността на извършваните разходи от парично, материално, енергийно и информационно естество;
• е гаранция за поддържане в изправност на апаратурата, техническите и инсталационните съоръжения, сигурността и безопасността на пациентите и на персонала във всички медицински и помощни структури на болницата.

 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН