Отделение по клинична патология

ДЕЙНОСТ

Основната му мисия е повишаване качеството на целия комплекс от дейности с оглед постигане на максимален ефект от своевременната диагностика на злокачествени тумори, залог за по-голяма преживяемост и комфорт на болните.
Клиничната патология има определяща роля за своевременна диагностика и стадиране на онкологичните заболявания, чрез изследване на:

  • цитологични материали от изливи, пунктати, инвазивни методи;
  • ендоскопски материал и материал от пункционни биопсии;
  • резекционен материал и инцизионен хирургичен материал;
  • извършване на патологоанатомични аутопсии.

 

Д-р Бистра ЙОРДАНОВА - Началник отделение Клинична патология

Завършва висше медицинско образование през 1990 г. в ВМИ Плевен.
През 1996 година придобива специалност Обща и клинична патология към Медицинска Академия гр. София.
През 2001 година придобива допълнителна квалификационна степен по "Цитопатология" към МА - София.
От 1990 до 2003 година работи в МБАЛ гр. Велико Търново като патологоанатом.
От 2003 до 2014 г. работи в МБАЛ - Русе като патологоанатом.
От 2014 година е Началник отделение по клинична патология към КОЦ-Русе.  


Телефон: +359 82 819969;  +359 82 819930