Отделение по образна диагностика

ДЕЙНОСТ

Извършва всички видове конвенционални рентгенологични изслед-вания, мамографии, ехографии на млечна жлеза.
Отделението разполага с компютър томограф, конвенционален рентгенов апарат с графичен и скопичен пост; мобилни рентгенови апарати за рентгенографии при леглото на пациента и в операционна зала, мамограф, ултразвукови апарати с възможност за ендокавитарна ехография. 

nachalnikД-р Свилена ИВАНОВА - Началник отделение Образна диагностика
Завършва висше медицинско образование в МА гр. София през 1980 г.
Придобита специалност „Рентгенология” през 1989 г.
До 2001 г. е медицински представител на фармацевтична фирма Булгермед.
Телефон: +359 82 819 922