Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г.  с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение,  а през 1953 г. е обособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания. 

През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.

С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района.  През периода 1979-1981 г. се разкриват  Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.

Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.

Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети , пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем “Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.КОЦ - Русе ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

"Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД се развива като единствено специализирано лечебно заведение в трите области - Русе, Разград,  Силистра, разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

 

 

 

Ръководство


"Има неща в живота, заради които си струва да се бориш до край!"

kamen-kojuharovУправител - Д-р Камен КОЖУХАРОВ
тел. +359 82 819 910

Завършва медицина в Медицински университет гр. Варна и Медицинска академия гр. София през 1992 г. Започва стажа си на 05. 01. 1993 г. в Транспортна болница Русе като ординатор хирург.
От 01.07.1996 г. работи в Онкологичен диспансер - Русе, Хирургично отделение, като хирург.
През 1998 г. придобива специалност по Хирургия. Специализира Онкология в СБАЛОС - София. През 2002 г. придобива професионална квалификация по Социален и здравен мениджмънт. През 2010 г. придобива допълнителна професионална квалификация по Здравен мениджмънт.
От 27.07.2010 г. е управител на “Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД, след спечелен конкурс.


antoaneta-gabrovskaГлавна мед. сестра - Антоанета ГАБРОВСКА
тел. +359 82 819 950

През 1986 г. завършва ИПЗКССО „Д-р Н. Николаев” гр. Варна, специалност „Акушерка”.
До 1992 г. работи последователно като акушерка в с. Красен и с. Николово, Русенска област. През периода 07.1992 до 01. 2000 г. е патронажна акушерка в КОЦ - Русе. Същата година до 01.07. е Старша медицинска сестра.
От 01.07. 2000 г. до момента е Главна медицинска сестра в КОЦ - Русе.
През 1998 г. взема степен магистър по „Административен и здравен мениджмънт” към Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2008 г завършва МУ гр. Плевен, специалност „Управление на здравните грижи”, степен „Бакалавър”.


stoilka-borisova-schetovoditelГлавен счетоводител - Стоилка БОРИСОВА
тел. +359 82 819 920

Завършва ВФСИ “Д. А. Ценов” гр. Свищов през 1987 г. със степен магистър по Икономика със специалност „Финанси и кредит“.
През 2001 г. придобива професионална квалификация по“Социален и здравен мениджмънт“.
От 15.03.1993 г. работи в КОЦ - Русе ЕООД като главен счетоводител.

Структура

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

2. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

АПТЕКА 

Харта на пациента

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ" ЕООД има право:

 • да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 • да знае името на лекаря (лекарите), който отговаря за неговото лечение и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 • да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. когато пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 • да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. правото на отказ от предложените изследвания и лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 • да бъде своевременно изледван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 • да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията свързани с диагностиката и лечението му да се провеждат дискретно.
 • да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 • да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да участва в такова изпитание
 • да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 • да бъде запознат с правилника на клиниката и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
 • да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането.
 • да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство
 • да прави оплаквания пред министерство на здравеопазването, регионалната здравно осигурителна каса, регионалното ръководство на българския лекарски съюз и администрацията на болницата, когато правата му, посочени в тази харта, са накърнени.

За пациенти, ненавършили 18-годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители, доколкото не могат да се изискват или упражняват от самите тях.