Звено за регистрация и профилактика на онкозаболяванията и информационно осигуряване

2-registratura

ДЕЙНОСТ
Провежда контрол и оказва методично помощ по организацията на онкологичната помощ.
Организира събирането на информация за злокачествените заболявания и участва в нейното използване за управленчески и научни цели.
Организира, планира и контролира методичната помощ по онкология от водещи специалисти на центъра за профилактика, диагностика, лечение, диспансеризация, рехабилитация, борба с болката.
Организира и отговаря за създаването на методични материали по онкология.
Организира и участва в провеждането на здравно-просветна дейност по онкология.
Организира съвместно с други институции изготвянето на национални програми и провеждането на скрининг при определени локализации на рака.
Организира събирането, обработката и преобразуването на информация от бързи известия за новооткритите болни.
Събира информация за проведеното лечение в рамките на първата година след регистрацията на болните със злокачествени заболявания.
Участва и ръководи разработването на методични указания относно точността, пълнотата, обхвата и функционирането на болничните регистри.
Анализира данните за преживяемостта на онкоболните общо, по отделни локализации и методи на лечение.

М.с. -  Ивелина ЦАНЕВА
Телефон: +359 82 819925