Политика за защита на личните данни

ic picture as pdf 24px Отвори "ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ"

Нова банкова сметка

КОЦ - Русе ЕООД Ви уведомява, че има нова банкова сметка:

 

ТБ ОББ АД

IBAN: BG69UBBS88881000235995

BIC CODE: UBBSBGSF

 

Обучения за придобиване на квалификация по професия "Парамедик", специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“

 

 

 

На 19.12.2018 г. приключиха част от обученията за придобиване на професионална квалификация по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В изпълнение на проектните дейности 4 здравни работници от целевата група успешно приключиха обучението си по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“.

        Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места и продължителността на професионалния си живот.

 

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обучения за придобиване на квалификация по професия „Болногледач”, специалност „Здравни грижи“

 

 

През м. декември 2018 г. приключиха част от обученията за придобиване на професионална квалификация по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 12.12.2018 г. в изпълнение на проектните дейности 6 здравни работници от целевата група успешно приключиха обучението си по професия „Болногледач”, специалност „Здравни грижи“.

Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места и продължителността на професионалния си живот.

 

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.