Конкурси

КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 229 / 20.09.2018 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Началник Отделение по медицинска онкология;

2. Началник Отделение по лъчелечение;

3. Началник Отделение по онкологична урология;

4. Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение;

5. Началник Отделение по образна диагностика;

6. Началник Отделение по обща и клинична патология;

            7. Главна медицинска сестра;

            8. Старша медицинска сестра Отделение по онкологична урология.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. За Началник отделение/лаборатория:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението/лабораторията.

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години по медицинската специалност по профила на отделението/лабораторията;

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БЛС;

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

           д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

            2. За главна медицинска сестра:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години трудов стаж като медицинска сестра, от които минимум 3 (три) години в „КОЦ – Русе“ ЕООД.

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

            д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

3. За старша медицинска сестра:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 3 (три) години трудов стаж като медицинска сестра.

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

            д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

ІІ. Вид на конкурса: открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1.За началник отделение/лаборатория:

           а) първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

           б) втори етап - оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на отделение/лаборатория по .................... за период от три години“;

            в) трети етап - събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на отделението/лабораторията, правилата на добрата медицинска практика, приоритетите и задачите на отделението, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

             1.За главна медицинска сестра:

а) първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап - оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на здравните грижи в „КОЦ-Русе“ ЕООД за период от три години“;

       в) трети етап - събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на „КОЦ-Русе“ ЕООД, Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения;

            1.За старша медицинска сестра:

а) първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап - оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез решаване на тест;

        в) трети етап - събеседване с кандидата по Медицинския стандарт по профила на отделението, Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, Наредба за медицинската експертиза, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

ІV. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово за срок от 3 години.

Необходими документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:

1. За длъжностите Началник отделение/ Началник лаборатория :

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението,

д) документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

е) актуално удостоверение за членство в БЛС.

ж) декларация за съдимост,

з) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

и) медицинско свидетелство за психично състояние (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

й) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

2. За длъжностите Главна медицинска сестра/ Старша медицинска сестра:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

д) актуално удостоверение за членство в БАПЗГ.

е) декларация за съдимост,

ж) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

з) медицинско свидетелство за психично състояние (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

    и) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

3. Място на подаване на документите: деловодството на „КОЦ-Русе“ ЕООД.

4. Краен срок: един месец от обявяването на конкурса в местния печат.

5. Начин на представяне: в запечатан плик.

а) Пликът за длъжностите Началник отделение/лаборатория и Главна медицинска сестра съдържа два отделни запечатани плика, както следва:

- плик № 1 с необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса,

- плик № 2 с Разработения проект по зададената тема.

б) Пликът за длъжността Старша медицинска сестра съдържа само необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса.

КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи:

 

 

Във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД” онкологичният център търси да назначи:

      8 лица на длъжност „Медицинска сестра”

      4 лица на длъжност „Административен секретар”

Изисквания:

     - младежи до 29г.;

- майки с деца до 5-год възраст;

- лица с онкологично заболяване, които са в добро общо състояние и длъжността не е противопоказна за тях съгласно експертното решение на ТЕЛК;

- подходящо образование;

Ние Ви предлагаме:

- трудов договор от 01.10.2018г.

- работа на пълно работно време по график;

- система за допълнително материално стимулиране;

- добро възнаграждение;

Информация: гр. Русе, ул. Независимост № 2, Mая Борисова, тел.: 082/81 99 61, 0893 381595

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ХЕМАТОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕГЛЕДИ В ОНКОДИСПАНСЕРА

     Един от най-добрите хематолози у нас - доц. д-р Николай Цветков - ще гостува всеки месец в Комплексния онкологичен център по покана на управителя на диспансера д-р Камен Кожухаров. Инициативата започва от септември като прегледите ще бъдат платени и ще се провеждат с предварително записване. Доцент Николай Цветков е началник на Клиниката по хематология в Университетската болница в Плевен, специалист по вътрешни болести и клинична хематология. Консултира и провежда лечение на анемии, болести на лимфните възли, левкемии, нарушения на кръвосъсирването. От 2016 година е член на „Лигата на лекарите, на които българите вярват на вестник „24 часа“.
     Прегледите ще се извъшват веднъж месечно. За повече информация и записвания за прегледи: тел. 0888 67 24 27. За лични контакти: 064 886 335, 0898 502 861

„Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”

 

     В началото на месец август 2018г. започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Развитие на социалното предприемачество”

     Основни дейности:

       1) Включване в заетост на 12 безработни лица от целевата група:

           · На длъжност мед. сестра – 8 лица

           · На длъжност адм. секретар – 4 лица

       2) Осигуряване на наставници на новоназначените лица

       3) Закупуване на необходимото оборудване и консумативи

       4) Осигуряване на специализирано транспортно средство – линейка

     Ще бъде обособено соц. предприятие със следните осн. цели при изпълнение на дейността си:

          - обслужване на пациенти с невъзможност от самостоятелно придвижване

             - достъп до заетост на лица от уязвимите групи

          - запазване в заетост и намаляване на риска от социално изключване на лица от уязвимите групи

           - промоция и превенция на онкологичните заболявания и информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания


www.eufunds.bg

BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.