КОЦ – Русе ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности

ОБЯВА

 

КОЦ– Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 1318/ 30.09.2015 г. на управителя, е  обявен конкурс за

заемане на следните длъжности:

1. „Началник отделение” на Отделение по онкологична хирургия в гинекологията (Гинекологично

2. „Началник отделение” на  Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ);

3. „Началник отделение” на  Отделение по медицинска онкология;

4. „Началник отделение” на  Отделение по лъчелечение;

5. „Началник отделение” на  Отделение по образна диагностика;

6. „Началник отделение” на  Отделение по клинична патология;

7. „Началник отделение” на  Отделение по палиативни грижи;

8. „Главна медицинска сестра“;

9. „Старша медицинска сестра“  на  Отделение по онкологична хирургия;

10. „Старша медицинска сестра“  на  Отделение по онкологична хирургия в гинекологията (Гинекологично

11. „Старша медицинска сестра“  на  Отделение по медицинска онкология;

12. „Старши медицински лаборант“  на  Клинична патология.

Конкурсът ще се проведе при следните условия:

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

За Началник отделение: а) Образователно-квалификационни изисквания: "магистър" по медицина и

призната медицинска специалност по профила на отделението. б) Минимален професионален опит: 5

години по медицинската специалност по профила на отделението; в) Членство в съсловна органицзация: в

РК на БЛС; г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер,

освен ако са реабилитирани; д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които

застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

2. За Главна медицинска сестра: а) Образователно-квалификационни изисквания: "бакалавър" или

"магистър" по специалността "Управление на здравните грижи";  б) Минимален професионален опит: 5

години трудов стаж като медицинска сестра, от които минимум 3 години в  „КОЦ – Русе“  ЕООД; в)

Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ; г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за

умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; д) Да не страдат от заболяване,

включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от

министъра на здравеопазването;

3. За Старша медицинска сестра / Старши медицински лаборант: а) Образователно-квалификационни

изисквания: "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи". б)

Минимален професионален опит: 3 години трудов стаж като медицинска сестра / медицински лаборант. в)

Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ. г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за

умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. д) Да не страдат от заболяване,

включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от

министъра на здравеопазването.

ІІ. Вид на конкурса: Вътрешен конкурс , в който могат да участват лица, които отговарят на обявените

изисквания за заемане на длъжността и към датата на обявяване на конкурса работят по трудов договор в

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. За Началник отделение: а) първи етап - проверка на съответствието на представените документи с

предварително обявените изисквания; б) втори етап - оценяване професионалните знания и умения на

кандидата чрез оценка на  представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление

и развитие на отделение/лаборатория по ...  за период от три години“; в) трети етап - събеседване с

кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на отделението/лабораторията, правилата на

добрата медицинска практика, приоритетите и задачите на отделението, за оценяване на неговата

професионална компетентност и управленски умения.

2. За Главна медицинска сестра : а) първи етап - проверка на съответствието на представените документи с

предварително обявените изисквания; б) втори етап - оценяване професионалните знания и умения на

кандидата чрез оценка на  представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление

и развитие на здравните грижи в „КОЦ-Русе“ ЕООД  за период от три години“; в) трети етап -

събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на „КОЦ-Русе“ ЕООД,

Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, за оценяване на неговата

професионална компетентност и управленски умения.

3. За Старша медицинска сестра / Старши медицински лаборант: а) първи етап - проверка на

съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; б)  втори етап -

оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез решаване на тест; в) трети етап -

събеседване с кандидата по Медицинския стандарт по профила на отделението, Медицински стандарт по

превенция и контрол на вътреболничните инфекции, Наредба за медицинската експертиза, за оценяване на

неговата професионална компетентност и управленски умения.

ІV. Необходими документи, място, срок и начина за подаването им:

1. За Началник отделение: заявление за участие в конкурса, автобиография, копие от диплом за завършено

висше образование, копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението, документ за

професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка, актуално удостоверение за

членство в БЛС, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по

трудово правоотношение над 3 месеца), други документи за придобито образование, специалност,

квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава

2. За Главна медицинска сестра/ Старша медицинска сестра / Старши медицински лаборант:  заявление за

участие в конкурса,  автобиография,  копие от диплом за завършено висше образование,  документ за

професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,  актуално удостоверение за

членство в БАПЗГ,  свидетелство за съдимост,  медицинско свидетелство ( при преустановяване на работа

по трудово правоотношение над три месеца), други документи за придобито образование, специалност,

квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава

3. Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД

4. Краен срок: един месец от обявяването на конкурса в местния печат.

5. Начин на представяне: в запечатан плик. Пликът за длъжностите „Началник отделение“ и „Главна

медицинска сестра“ съдържа два отделни запечатани плика, както следва: плик № 1 с необходимите

документи, посочени в обявлението за конкурса,  плик № 2 с Разработения проект по зададената тема.

Пликът за длъжностите „Старша медицинска сестра” и „Старши медицински лаборант“ съдържа само

необходимите документи.