Обучения за придобиване на квалификация по професия "Парамедик", специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“

 

 

 

На 19.12.2018 г. приключиха част от обученията за придобиване на професионална квалификация по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В изпълнение на проектните дейности 4 здравни работници от целевата група успешно приключиха обучението си по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“.

        Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места и продължителността на професионалния си живот.

 

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.