„Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ - Русе ЕООД“

      

 

         

  

          

              През месец февруари 2018 г. започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Обучения за заети лица”

Основни дейности:
1)     1) придобиване на II степен на професионална квалификация по следните професии:
·           професия Болногледач, специалност Здравни грижи 
·           професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора 
и оказване на първа помощ
·           професия Финансов отчетник, специалност Финансова отчетност
1)      2) придобиване на III степен на професионална квалификация по следните професии:
·           професия Здравен асистент, специалност Здравни грижи 
·           професия Офис-мениджър, специалност Бизнес-администрация 
3) придобиване на ключови компетентности от Област 2 – Общуване на чужди езици и 
от Област 4 – Дигитална компетентност
Целта на настоящата процедура е да повиши способността на заетите лица да посрещат 
настъпващите бързи промени на пазара на труда, чрез повишаване на техните професионални
знания и умения.
С постигане на целите на проекта ще се създаде основа за устойчива заетост на лицата от 
целевата група и превенция на заетостта им, съобразено с основните политики на ЕС за учене
през целия живот и икономика основана на знанието.

      ----------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ-Русе ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

"Обява за конкурси"

Прочети още: "Обява за конкурси"

„КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

Прочети още: „КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи  ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

КОЦ – Русе ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности

Прочети още: КОЦ – Русе ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности