ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ХЕМАТОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕГЛЕДИ В ОНКОДИСПАНСЕРА

     Един от най-добрите хематолози у нас - доц. д-р Николай Цветков - ще гостува всеки месец в Комплексния онкологичен център по покана на управителя на диспансера д-р Камен Кожухаров. Инициативата започва от септември като прегледите ще бъдат платени и ще се провеждат с предварително записване. Доцент Николай Цветков е началник на Клиниката по хематология в Университетската болница в Плевен, специалист по вътрешни болести и клинична хематология. Консултира и провежда лечение на анемии, болести на лимфните възли, левкемии, нарушения на кръвосъсирването. От 2016 година е член на „Лигата на лекарите, на които българите вярват на вестник „24 часа“.
     Прегледите ще се извъшват веднъж месечно. За повече информация и записвания за прегледи: тел. 0888 67 24 27. За лични контакти: 064 886 335, 0898 502 861

„Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”

 

     В началото на месец август 2018г. започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Развитие на социалното предприемачество”

     Основни дейности:

       1) Включване в заетост на 12 безработни лица от целевата група:

           · На длъжност мед. сестра – 8 лица

           · На длъжност адм. секретар – 4 лица

       2) Осигуряване на наставници на новоназначените лица

       3) Закупуване на необходимото оборудване и консумативи

       4) Осигуряване на специализирано транспортно средство – линейка

     Ще бъде обособено соц. предприятие със следните осн. цели при изпълнение на дейността си:

          - обслужване на пациенти с невъзможност от самостоятелно придвижване

             - достъп до заетост на лица от уязвимите групи

          - запазване в заетост и намаляване на риска от социално изключване на лица от уязвимите групи

           - промоция и превенция на онкологичните заболявания и информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания


www.eufunds.bg

BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

„Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ - Русе ЕООД“

      

 

         

  

          

              През месец февруари 2018 г. започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Обучения за заети лица”

Основни дейности:
1)     1) придобиване на II степен на професионална квалификация по следните професии:
·           професия Болногледач, специалност Здравни грижи 
·           професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора 
и оказване на първа помощ
·           професия Финансов отчетник, специалност Финансова отчетност
1)      2) придобиване на III степен на професионална квалификация по следните професии:
·           професия Здравен асистент, специалност Здравни грижи 
·           професия Офис-мениджър, специалност Бизнес-администрация 
3) придобиване на ключови компетентности от Област 2 – Общуване на чужди езици и 
от Област 4 – Дигитална компетентност
Целта на настоящата процедура е да повиши способността на заетите лица да посрещат 
настъпващите бързи промени на пазара на труда, чрез повишаване на техните професионални
знания и умения.
С постигане на целите на проекта ще се създаде основа за устойчива заетост на лицата от 
целевата група и превенция на заетостта им, съобразено с основните политики на ЕС за учене
през целия живот и икономика основана на знанието.

      ----------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ-Русе ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

"Обява за конкурси"

Прочети още: "Обява за конкурси"