Отделение по лъчелечение

СТРУКТУРА
Отделението разполага с 54 легла. Към него действа и Отделение по лъчелечение за престой до 12 часа (дневен стационар).

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти  и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. В днешно време технологията, която се използва за провеждане на лъчелечение е вече толкова напреднала, че снопа лъчи могат да бъдат адаптирани към формата на тумора и доставени до облъчваната област с много висока степен на прецизност и интензивност.  Лъчелечението представлява използване на йонизиращо лъчение с цел унищожаване на злокачествените клетки и е част от формите за лечение на рака, като осъществява контрол върху развитието на туморните клетки. 

Приблизително 60 до 80% от всички раковоболни пациенти се подлагат на лъчелечение поне веднъж в хода на лечението. Лъчелечението се използва с лечеб-на цел, в адювантна среда (засилваща ефикасността на други лечения), с палиативна цел (там, където лечението е невъзможно и целта му е свързана симптоматично облекчение).Отделението по лъчелечение се грижи за своите пациенти с помоща на висококвалифицирания си екип от специалисти, които боравят изключително прецизно с апаратура, отговаряща на световните стандарти. В това отделение са ангажирани специалисти лъчетерапевти, специалисти по медицинска физика, рентгенови лаборанти и медицински сестри, с практически опит от национален мащаб.  В програмата за планиране на лечение са включени и процедури, свързани с образно изследване и диагностика. Използва се най-модерната технология за определяне границите на тумора, именно чрез образно изследване и трансфериране на данните.

Извършват се основните видове дейности:
1. Участие в екипното обсъждание на лечебния план на всеки болен.
2. Извършва се целия обем лечебна дейност на злокачествени заболявания, а също така и при доброкачествени тумори: предоперативна, дифинитивна, следоперативна, палиативна лъчетерапия.

Задължително тази дейност преминава през регламентираните от практиката етапи: Клинико-биологично планиране, Анатомо-топографско планиране, Дозиметрично планиране, Изпълнение на облъчването, Контрол на лъчелечебния план, Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции, Оценка на лечебните резултати, Проследяване на болните.
3. Извършва трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност.От месец юни 2014 година в центъра функционира

мултимодален, напълно дигитален медицински линеен ускорител с многолистов колиматор

със ширина на листа 2 мм за максимално точно насочване на лъчевия сноп.

Апарата разполага с широк спектър от технологични възможности за лъчелечение, включващи триизмерно конформно лъчелечение(3D-CRT); модулирано по интензитет статично и динамично лъчелечение(IMRT), модулирано по интензитет и обем динамично, ротационно лъчелечение(VMAT); стереотактична радиохирургия(RS; SBRT). По преценка на лекуващият екип, се избира лъчелечебната техника, с най голяма терапевтична полза за пациента и едновременно с това най щадяща здравите тъкани и органи. В отделението се провежда съчетано лъче-химиолечение.

Апаратът разполага с възможност за избор на фотонни снопове с набор от 3 енергии и на високоенергийни електронни снопове с набор от 5 енергии. Медицинският линеен ускорител е универсален терапевтичен апарат за лечение на всички туморни локализации, подлежащи на лъчелечение според световните стандарти за добра медицинска практика в онкологията, и на някои нетуморни заболявания, при максимално предпазване на намиращите се в непосредствена близост здрави тъкани и органи.

Апаратурата включва комплексна система за верификация на позиционирането на пациента и обема подлежащ на лъчелечение, при облъчване, с възможност за автоматична корекция с точност до 1 mm, която гарантира на пациентите максимална прецизност на лечението. В отделението работи мултидисциплинарен екип от специалисти с богат и дългогодишен опит в областта на онкологията и лъчелечението. Лъчелечението на здравноосигурените пациенти се финансира изцяло от НЗОК.В отделението се провеждат:

  • Телегаматерапия - при нея се използва гамалъчението на радиоактивния източник кобалт. В момента се работи с телегаматерапевтичен апарат ”ТЕРАБАЛТ 80/ACS”, комплектован с компютър-томограф, компютърна планираща система и виртуален стимулатор. Това е един от най-добрите апарати в своя клас за лъчелечение на злокачествени новообразувания на: млечна жлеза, маточното тяло, маточната шийка, бял дроб, ректум, меките тъкани, устната кухина, пикочния мехур.
  • Дълбока рентгенова терапия, която се провежда с апарат ТЕРАПИКС С-250.
  • Повърхностна рентгенова терапия, провеждана с аппарат ТЕРАПАКС 150-Т.
  • Клинична дозиметрия - изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите лекувани в двата сектора на Радиологично отделение.

korabova-nachalnik-lachelechenieД-р Биляна КОРАБОВА - Началник отделение
Завършва висше медицинско образование през 1997 г. в МУ гр. Варна.
Започва работа като участъков терапевт в Терапевтичен кабинет към Трета поликлиника гр. Русе.
От 1999 г. е лекар ординатор в Радиологично отделение в МОДОЗС - Русе ЕООД.
През 2008 г. придобива специалност „Лъчелечение” към ИСУЛ гр. София.
Участие в Балканско училище по онкология, гр. Волос, Гърция.
Завършени редица тематични курсове в страната.
Лекари:
Д-р Никола БИЛДИРЕВ

Д-р Мануела  ВАРТАНЯН
Д-р Антоанета ДИМИТРОВА
Старша мед. сестра - Веселина РАЙЧЕВА
Началник отделение: +359 82 819 965   
Лекари: +359 82 819 924   
Мед. сестри: +359 82 819 929  
Рентгенови лаборанти: +359 82 819 926