Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”, открита с Решение № 682 от 30.06.2014 г.  на управителя на КОЦ-Русе ЕООД, обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 09.09.2014 г. (вторник), в 09.30 часа, в град Русе, ул. „Независимост” № 2,в сградата на КОЦ-Русе ЕООД.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Председател на Комисията: маг. фармацевт Марияна Гайдарова