МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
 • Български
 • Английски

КОЦ-Русе ЕООД обявява конкурс

04.05.2020
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА


КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-99/30.04.2020 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности:

 1. Началник отделение по медицинска онкология;
 2. Началник отделение по онкологична хирургия;
 3. Началник Клинична лаборатория.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението/лабораторията.
 2. Професионален опит, необходим за заемане на длъжността: минимум 5 (пет) години по медицинската специалност по профила на отделението/лабораторията;
 3. Членство в съсловна организация: в РК на БЛС;
 4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
 5. Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

ІІ. Вид на конкурса: Вътрешен конкурс, в който могат да участват лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността и към датата на обявяване на конкурса работят по трудов договор в КОЦ-Русе ЕООД.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на отделение/лаборатория по ……………….. за период от три години“;
 3. трети етап – събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на отделението/лабораторията, правилата на добрата медицинска практика, приоритетите и задачите на отделението/лабораторията, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

ІV. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово за срок от 3 години.

 1. V. Необходими документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:
 2. Необходими документи:

а)  заявление за участие в конкурса,

б)  автобиография,

в)  копие от диплом за завършено висше образование,

г)  копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението/лабораторията,

д)  документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

е)  актуално удостоверение за членство в БЛС.

ж) декларация за съдимост,

з) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

и) медицинско свидетелство за психично състояние за започване на работа (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

й) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

 1. Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.
 2. Срок за подаване на документите: един месец от обявяването на конкурса в местния печат.
 3. Начин на представяне на документите: в запечатан плик. Пликът съдържа два отделни запечатани плика, както следва:

– плик № 1 с необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса,

– плик № 2 с Разработения проект по зададената тема.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design