МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване

09.05.2023
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения: Почасово ползване на медицински кабинет № 319, с площ от 20 кв.м., ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.),  разположен на трети етаж в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД, ул. Независимост № 2, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по белодробни болести и диагностика на сънна апнея. Не се допуска промяна предназначението на имота. График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 15:00 до 19:00 часа. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

Начална тръжна месечна наемна цена за почасов наем, определена по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – 120,00 лв. Депозит за участие – 120,00 лв.

В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 50,00 лв. месечно.

Изисквания към кандидатитеДо участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Начин на плащаненаемната цена и стопанските разходи се заплащат до 10–то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася съответното плащане, в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път, след издаване на фактура.

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници – При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена.

Дата, час и място на провеждане на търга – 01.06.2023 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден до 31.05.2023 г., в периода от 7:30 до 15:00 ч., от касата на КОЦ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане. Цената на тръжната документация е 20.00 лв.

Всеки работен ден до 31.05.2023 г., от 10:00 до 12:00 ч., може да бъде извършен оглед на обекта. Контакти по повод оглед на обекта – юрисконсулт, тел. 082 819928.

Цената на тръжната документация и депозита за участие се внасят в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път по сметка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995.

Необходими документи за участие в търгаПодаването на предложенията за участие в търга се извършва чрез три запечатани плика – един голям /обща опаковка/ и два малки. В единия малък плик с надпис „Документи” кандидатът поставя всички документи, посочени в раздел VІІ на Тръжната документация (без ценовата оферта). В другия малък плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата (ценовата оферта). Пликовете с надпис „Документи” и с надпис „Оферта” се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и предмета на публичния търг с тайно наддаване.

Краен срок за подаване на заявление – 31.05.2023 г., 15:00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Дата, час и място на повторното провеждане на търга – При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 08.06.2023 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design