МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

ПОКАНА За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет

23.03.2021
bg23-1200x387.jpg

ПОКАНА


ПОКАНА За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на КОЦ-Русе ЕООД за 2021 г.

КОЦ-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 412, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на общинско публично предприятие КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

  1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани н регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
  2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2. за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – Най-ниска предложена цена.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на КОЦ – Русе ЕООД за 2021 г.;
  2. Оферта за одит на КОЦ-Русе ЕООД през 2021 г., включваща стойност на услугите по заверка на годишния финансов отчет, изготвяне на годишен доклад, консултации на място и по телефон, както и брой часове, необходими за извършване на дейността;
  3. Доказателство, че кандидата е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит и притежава минимален одиторски стаж от 5 години.

Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие се подават в деловодството на лечебното заведение в срок до 15.00 ч. на 30.03.2021 г.

Всички изискуеми документи да се предоставят в общ плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на КОЦ – Русе ЕООД за 2021 г.” с посочване на име, адрес, тел. и ел. поща на участника.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите могат да получат данни за изготвяне на офертите си до крайния срок за тяхното подаване от Главният счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Русе, ул. “Независимост“ № 2, тел. 082 819920, или при поискване по електронната поща на лечебното заведение – kocruse@abv.bg , чрез електронно подписано съобщение от одитора.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design