МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

Обява за конкурси


Вторник, 04 Април 2017

ОБЯВА

КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 377/30.03.17 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности:

1. „Началник отделение” на Отделение по онкологична хирургия;

2. „Началник отделение” на Отделение по нуклеарна медицина;

3. „Началник Клинична лаборатория”;

4. „Старша акушерка“ на Отделение по онкологична гинекология.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. За Началник отделение/лаборатория:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението/лабораторията.

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години по медицинската специалност по профила на отделението/лабораторията;

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БЛС;

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

2. За Старша акушерка:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”.

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 3 (три) години трудов стаж като акушерка.

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

ІІ. Вид на конкурса: Вътрешен конкурс, в който могат да участват лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността и към датата на обявяване на конкурса работят по трудов договор в „КОЦ-Русе“ ЕООД.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. За Началник отделение/лаборатория:

а) първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на отделение/лаборатория по ……………….. за период от три години“;

в) трети етап – събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на отделението/лабораторията, правилата на добрата медицинска практика, приоритетите и задачите на отделението, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

2. За Старша акушерка:

а) първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез решаване на тест;

в) трети етап – събеседване с кандидата по Медицинския стандарт по профила на отделението, Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, Наредба за медицинската експертиза, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

ІV. Необходимите документи за участие в конкурса, мястото, срока и начина за подаването им, както следва:

1. За длъжностите „Началник отделение/лаборатория“:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението/лабораторията,

д) документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

е) актуално удостоверение за членство в БЛС,

ж) свидетелство за съдимост,

з) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

и) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

2. За длъжността „Старша акушерка”:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

д) актуално удостоверение за членство в БАПЗГ.

е) свидетелство за съдимост,

ж) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

з) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

3. Място на подаване на документите: деловодството на „КОЦ-Русе“ ЕООД.

4. Краен срок: един месец от обявяването на конкурса в местния печат.

5. Начин на представяне: в запечатан плик.

а) Пликът за длъжностите „Началник отделение/лаборатория“ съдържа два отделни запечатани плика, както следва:

– плик № 1 с необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса,

– плик № 2 с Разработения проект по зададената тема.

б) Пликът за длъжността „Старша акушерка” съдържа само необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

082 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design