МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
 • Български
 • Английски

Отделение по Лъчелечение


Warning: Division by zero in /home/kocrusec/public_html/wp-content/themes/medicare/bold-page-builder/content_elements/bt_bb_masonry_image_grid/bt_bb_masonry_image_grid.php on line 77

Warning: Division by zero in /home/kocrusec/public_html/wp-content/themes/medicare/bold-page-builder/content_elements/bt_bb_masonry_image_grid/bt_bb_masonry_image_grid.php on line 77

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

стара част на сградата, ет.1


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 924


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 924


СТРУКТУРА

Отделението разполага с 54 легла. Към него действа и Отделение по лъчелечение за престой до 12 часа (дневен стационар).

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти  и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. В днешно време технологията, която се използва за провеждане на лъчелечение е вече толкова напреднала, че снопа лъчи могат да бъдат адаптирани към формата на тумора и доставени до облъчваната област с много висока степен на прецизност и интензивност.  Лъчелечението представлява използване на йонизиращо лъчение с цел унищожаване на злокачествените клетки и е част от формите за лечение на рака, като осъществява контрол върху развитието на туморните клетки.

Приблизително 60 до 80% от всички раковоболни пациенти се подлагат на лъчелечение поне веднъж в хода на лечението. Лъчелечението се използва с лечеб-на цел, в адювантна среда (засилваща ефикасността на други лечения), с палиативна цел (там, където лечението е невъзможно и целта му е свързана симптоматично облекчение).Отделението по лъчелечение се грижи за своите пациенти с помоща на висококвалифицирания си екип от специалисти, които боравят изключително прецизно с апаратура, отговаряща на световните стандарти. В това отделение са ангажирани специалисти лъчетерапевти, специалисти по медицинска физика, рентгенови лаборанти и медицински сестри, с практически опит от национален мащаб.  В програмата за планиране на лечение са включени и процедури, свързани с образно изследване и диагностика. Използва се най-модерната технология за определяне границите на тумора, именно чрез образно изследване и трансфериране на данните.

Извършват се основните видове дейности:

 1. Участие в екипното обсъждание на лечебния план на всеки болен.
 2. Извършва се целия обем лечебна дейност на злокачествени заболявания, а също така и при доброкачествени тумори: предоперативна, дифинитивна, следоперативна, палиативна лъчетерапия.

Задължително тази дейност преминава през регламентираните от практиката етапи: Клинико-биологично планиране, Анатомо-топографско планиране, Дозиметрично планиране, Изпълнение на облъчването, Контрол на лъчелечебния план, Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции, Оценка на лечебните резултати, Проследяване на болните.

 1. Извършва трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност.

От месец юни 2014 година в центъра функционира мултимодален, напълно дигитален медицински линеен ускорител с многолистов колиматор със ширина на листа 2 мм за максимално точно насочване на лъчевия сноп. Апарата разполага с широк спектър от технологични възможности за лъчелечение, включващи триизмерно конформно лъчелечение(3D-CRT); модулирано по интензитет статично и динамично лъчелечение(IMRT), модулирано по интензитет и обем динамично, ротационно лъчелечение(VMAT); стереотактична радиохирургия(RS; SBRT).


По преценка на лекуващият екип, се избира лъчелечебната техника, с най голяма терапевтична полза за пациента и едновременно с това най щадяща здравите тъкани и органи. В отделението се провежда съчетано лъче-химиолечение. Апаратът разполага с възможност за избор на фотонни снопове с набор от 3 енергии и на високоенергийни електронни снопове с набор от 5 енергии. Медицинският линеен ускорител е универсален терапевтичен апарат за лечение на всички туморни локализации, подлежащи на лъчелечение според световните стандарти за добра медицинска практика в онкологията, и на някои нетуморни заболявания, при максимално предпазване на намиращите се в непосредствена близост здрави тъкани и органи. Апаратурата включва комплексна система за верификация на позиционирането на пациента и обема подлежащ на лъчелечение, при облъчване, с възможност за автоматична корекция с точност до 1 mm, която гарантира на пациентите максимална прецизност на лечението. В отделението работи мултидисциплинарен екип от специалисти с богат и дългогодишен опит в областта на онкологията и лъчелечението. Лъчелечението на здравноосигурените пациенти се финансира изцяло от НЗОК.

В отделението се провеждат:

Телегаматерапия – при нея се използва гамалъчението на радиоактивния източник кобалт. В момента се работи с телегаматерапевтичен апарат ”ТЕРАБАЛТ 80/ACS”, комплектован с компютър-томограф, компютърна планираща система и виртуален стимулатор. Това е един от най-добрите апарати в своя клас за лъчелечение на злокачествени новообразувания на: млечна жлеза, маточното тяло, маточната шийка, бял дроб, ректум, меките тъкани, устната кухина, пикочния мехур.

Дълбока рентгенова терапия, която се провежда с апарат ТЕРАПИКС С-250.

Повърхностна рентгенова терапия, провеждана с аппарат ТЕРАПАКС 150-Т.

Клинична дозиметрия – изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите лекувани в двата сектора на Радиологично отделение.

Началник отделение,  тел: +359 82 819 965

Лекари:  тел: +359 82 819 924

Проф. д-р Лена Маринова, д.м.н.

Д-р Биляна Корабова – лекар ординатор

Д-р Антоанета Димитрова

Старша мед. сестра – Веселина Райчева

Мед. сестри: +359 82 819 929

Рентгенови лаборанти: +359 82 819 926 • Д-р Биляна Корабова
Д-р Биляна Корабова

Образование и обучение:

2015г.

 • Обучение за работа с планиращи системи и болнична информационна система: Focal, Oncentra, Mosaiq и клинична експлоатация на медицински линеен ускорител Elekta Synergy
 • Университетска болница, Манхайм, Германия, курс по клинични приложения на IMRT/VMAT/Mosaiq
 • Москва, Русия, Международен семинар по клинични приложения на IMRT/VMAT

2009г.

 • НОЦ, гр.София – завършен курс „Работа с Terabalt  80 ASC, планираща система Plan W  и рентгенов симулатор”
 • UJP – гр. Зброслав, гр. Прага, гр. Пилзен – Чешка република – завършен курс “Работа с Terabalt 80 ASC”
 • Балканско училище по онкология, гр. Волос, Гърция, Конференция на тема “Имунотерапия и генна терапия в онкологията”

2008 г. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София – придобита специалност „Лъчелечение”

2002 – 2007г. МДОЗС – Шумен ЕООД, Радиологично отделение – специализация по „Лъчелечение”

2002 г. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София – завършен основен курс по специалност „Лъчелечение”

1999г. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София – завършен курс „Абдоминална ехография”

1991 – 1997г.

Медицински  Университет „Проф. д-р П. Стоянов”, гр.Варна

Магистър лекар

Трудов стаж:

1999г. – Лекар ординатор в Отделение по лъчелечение, КОЦ-Русе ЕООД

1998г. – 1999г. – Трета поликлиника гр. Русе, Лекар ординатор, Участъков терапевт

 • Проф. д-р Лена Петкова Маринова, д.м.н.
Проф. д-р Лена Петкова Маринова, д.м.н.

Преподавателска дейност

От 2004 г. до началото на 2015г. доцент, а в последствие ДМН по медицинска радиология към Катедра по образна диагностика и лъчелечение към МУ- Варна с преподаване по «Лъчелечение» на студенти по «Медицина», «Дентална медицина» и «Рентгенови лаборанти».

От 1987г – 2004 г. лъчетерапевт в Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „ Царица Йоанна” – ИСУЛ на длъжност – асистент, старши асистент и главен асистент с преподаване по «Лъчелечение» на студенти по «Медицина» и «Дентална медицина»

Лъчелечебна дейност

VIII.2004 г. до XI.2014г- доцент/лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение СБАЛОЗ- Варна.

XI.2014г.  професор по онкология към  СБАЛОЗ – Варна на длъжност Началник на Отделението по лъчелечение.

От септември 2016 г. професор по онкология и ДМН по медицинска радиология към КОЦ-Русе ЕООД.

Заемани длъжности:

2016г. – Отделение по лъчелечение към КОЦ – Русе ЕООД

2007г.  – 09.2016г. -Началник на отделение по лъчелечение към СБАЛОЗ-Варна.

2004г. – 2007г. – лъчетерапевт в отделенито по лъчелечение към СБАЛОЗ-Варна.

1987г. – 2004 г. лъчетерапевт в Клиника по лъчелечение към МБАЛ „ Царица Йоанна” –ИСУЛ на длъжност- асистент, старши асистент и главен асистент с преподаване по «Лъчелечение» на студенти по «Медицина» и «Дентална медицина»

1985 – 1987 г. участъков лекар по вътрешни болести към 24 и 20 поликлиника в София

1981 – 1985 г- участъков лекар в г. Чирпан

Образование и квалификации:

Семинар 2011г в Истамбул, „Recent Devolopments in Cancer Treatment”, Acibadem Hospitals Group; ESTROкурсове в гр. Петербург, Русия:

1/  08.2002г.,  „Basic Clinical Radiobiology”

2/  07.2009г. „From 2D to 3D Radiotherapy”( Part 1 and Part 2)

Курсове към PRIME Oncology:

1/ 11.2010г., „Multidisciplinary Expert Practice in Breastcancer”, Брюксел, Белгия;

2/ 12.2009г., „Expert Practice in Gynecologic Malignancy”, Мюнхен, Германия;

3/ 10.2009г., „Expert Practice in Genitourinary  Malignancy”, Брюксел, Белгия.

Семинар за преподаватели „Активиращи форми на учене” MTRA, проект Швейцария – България

През месец Октомври 2014г. след успешно защитен конкурс в СБАЛО – София придобива научното звание «ПРОФЕСОР ПО ОНКОЛОГИЯ».

През месец Август 2013г. придобила научната степен ДМН след успешна защита на докторски труд „Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните невроектодермални тумори”

През 2004 г. придобила научното звание «доцент» по лъчелечение към Катедра по образна диагностика и лъчелечение /МУ- Варна.

През 2000г. защитена кандидатска дисертация за присъждане на «Доктор по медицина» на тема «Лъчелечение след консервативна операция при рак на млечната жлеза»

През 2000г. придобита втора специалност  «Онкология»

През 1991г. придобита специалност «Медицинска радиология»

От 1975 до 1982г. завършена МА София с придобито висше образовение – лекар по медицина.

Завършено средно образование / 91 НЕГ « Карл Либкнехт», София  през 1975г.

В борда на редакторите на списание Reports of practical Oncology and Radiotherapy; Chinese Journal of Clinicians (International) към Китайската Медицинска Асоциация

Член на Гилдията на българските лъчетерапевти, BUON, ESTRO, Българското онкологично дружество.

Участвала в борда на експертите в МОРЕ – 2010г. при изготвяне на препоръките за комплексно лечение на белодробния карцином, МОРЕ – 2011г. при изготвяне на препоръките за комплексно лечение на ректалния карцином, по настоящем МОРЕ – 2013г. – за рака на млечната жлеза.

Научните публикации са предимно в областта на лъчелечението (ЛЛ) на детските солидни тумори, УНГ- туморите, рака на млечната жлеза (РМЖ), редки злокачествени и гранични тумори, хиперфракционерано краниоспинално лъчелечение на мозъчни ембрионални тумори, Екомер и хиперфракционирано краниоспинално лъчелечение на мозъчни тумори .

Има 4 монографии:

 • „Лъчелечение на рак на млечните жлези”;
 • „Лъчеление на детските солидни тумори”;
 • „Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните невроектодермални тумори”
 • „ Лъчелечението при доброкачествени и гранични тумори“.

3 учебни ръководства:

 • ”Лъчелечение за студенти медици и рентгенови лаборанти”
 • „Лъчелечение за студенти по дентална медицина”
 • „ Радиобиология”

и

Учебник по „Лъчелечение на доброкачествени тумори”.

Владее Руски и Немски език – писменно и говоримо, ползва и английски език.


 • Д-р Антоанета Димитрова
Д-р Антоанета Димитрова

Образование и обучение:

2016г. – СБАЛОЗ София ЕООД, придобита специалност „Лъчелечение”

2015г. Обучение за работа с планиращи системи и болнична информационна система: Focal, Oncentra, Mosaiq и клинична експлоатация на медицински линеен ускорител Elekta Synergy

2012 – 2016г. СБАЛОЗ София ЕООД, Радиологично отделение – специализация по „Лъчелечение”

2012 г. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София – завършен основен курс по специалност „Лъчелечение”

1988 – 1994г.

Медицински  Университет гр. Плевен

Магистър лекар

Трудов стаж:

2011г. до момента – Лекар ординатор в Отделение по лъчелечение на КОЦ-Русе ЕООД

2003г. – 2011г. – Берлин – Хеми, Менарини груп, Медицински представител в сферата на фармацията

1998г. – 2003г. – Либия, Африка, Ал Афия Хоспитал, Педиатрия и неонатология, лекар ординатор

1996г. – 1998г. – Психиатрична болница, гр. Бяла, лекар ординатор
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design