МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-29/02.02.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на длъжности на места, финансирани от държавата

03.02.2023
bg23-1200x387.jpg


КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-29/02.02.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:

 1. „лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение” – 2 места;
 2. „лекар, специализант по Клинична лаборатория” – 2 места;
 3. „лекар, специализант по Лъчелечение” – 2 места;
 4. „лекар, специализант по Медицинска онкология” – 3 места;
 5. „лекар, специализант по Нуклеарна медицина” – 2 места;
 6. „лекар, специализант по Образна диагностика” – 2 места;
 7. „лекар, специализант по Урология” – 2 места;
 8. „лекар, специализант по Хирургия” – 2 места.

Вид на конкурса – открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина;
 2. членство в БЛС;
 3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани;
 4. да не страдат от заболявания, които застрашават здравето и живота на пациентите.

Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, при формирането на която се вземат предвид:

а) средният успех от следването и от държавните изпити;

б) оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

в) резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

г) другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по отделните показатели, както следва:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити – средноаритметична стойност;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – средноаритметична стойност;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка по шестобалната система при точност 0,25;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – оценка по шестобалната система при точност 0,25.

Максималната оценка, която може да получи всеки един кандидат е отличен 6,00.

Класират се кандидатите, получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с тях.

Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование, вкл. приложението с оценките,
 4. актуално удостоверение за членство в БЛС,
 5. декларация за съдимост,
 6. декларация за здравословно състояние,
 7. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

Начин на представяне на документите: В запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства.

Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 06.03.2023 г.

За информация и допълнителни въпроси: Снежана Копринска, тел. 0893 381 532

Документи:

Заявление >>>

Декларация за съдимост >>>

Декларация за здравословно състояние >>>


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Complex Oncological Center Ruse Pltd.

Complex Oncological Center Ruse Pltd.

In a case of emergency please call us or come in our center.

+359 82 819 911


Phone: +359 82 819 911
Complex Oncological Center – Ruse Pltd.| 2019 All rights reserved © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design