МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
bg23-1200x387.jpg

12.03.2024 Новини

Покана за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2024 г.


ПОКАНА

За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2024 г.

 

КОЦ-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 122, прието с Протокол № 6/29.02.2024 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г. на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ ЕООД за 2024 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
 2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т. 1 и 2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Срок на изпълнение – до 31.03.2025 г. да се предаде одиторския доклад на управителя на дружеството.
 2. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 3. Плащане на услугата – еднократно в срок до 30 календарни дни от предаването на окончателния одиторски доклад.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – Най-ниска предложена цена.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. Оферта, съдържаща предложение за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г. на КОЦ – Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2024 г. – по образец.
 2. Декларация, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит или специализирано одиторско дружество, и регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата, притежава минимален одиторски стаж от 5 години – по образец.

 

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие се подават в срок до 15.00 ч. на 20.03.2024 г. в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Всички изискуеми документи се предоставят в общ плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2024 г.” с посочване на име, адрес, тел. и ел. поща на кандидата.

 

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидатът притежава минимален одиторски стаж от 5 години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т. 1 и т. 2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите могат да получат данни за изготвяне на офертите си до крайния срок за тяхното подаване от Главният счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Русе, ул. “Независимост“ № 2, тел. 082 819920, или при поискване по електронната поща на лечебното заведение – kocruse@abv.bg, чрез електронно подписано съобщение от одитора.

 

Моля, изтеглете необходимите докумените от ТУК>>>

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти >>>ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

09.03.2023 Новини

ПОКАНА за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г.


ПОКАНА

За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г.

КОЦ-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 1220, прието с Протокол № 45/16.02.2023 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ ЕООД за 2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
 2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срок на изпълнение – до 31.03.2024 г. да се предаде одиторския доклад на управителя на дружеството.

 1. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 2. Плащане на услугата – еднократно в срок до 30 календарни дни от предаването на окончателния одиторски доклад.

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – Най-ниска предложена цена.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. Оферта, съдържаща предложение за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ – Русе ЕООД и изготвяне на годишен доклад, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г. – по образец.
 2. Декларация, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит или специализирано одиторско дружество, и регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата, притежава минимален одиторски стаж от 5 години – по образец.

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие се подават в срок до 15.00 ч. на 20.03.2023 г. в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Всички изискуеми документи се предоставят в общ плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г.” с посочване на име, адрес, тел. и ел. поща на кандидата.

 

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидатът притежава минимален одиторски стаж от 5 години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т. 1 и т. 2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите могат да получат данни за изготвяне на офертите си до крайния срок за тяхното подаване от Главният счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Русе, ул. “Независимост“ № 2, тел. 082 819920, или при поискване по електронната поща на лечебното заведение – kocruse@abv.bg, чрез електронно подписано съобщение от одитора.

Моля, изтеглете необходимите докумените от ТУК>>>

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти >>>ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

25.03.2022 Новини

ПОКАНА за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на КОЦ-Русе ЕООД за 2022 г.


КОЦ-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 792, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2022 г. на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани н регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Срок на изпълнение – до 31.03.2023 г. да се предаде одиторския доклад на управителя на дружеството.
2. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. Плащане на услугата – еднократно в срок до 30 календарни дни от предаването на окончателния одиторски доклад.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – Най-ниска предложена цена.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Оферта, съдържаща предложение за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2022 г. на КОЦ-Русе ЕООД, и предложена обща цена, в която се включват извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2022 г. на КОЦ-Русе ЕООД и изготвяне на годишен доклад – по образец.
2. Декларация, че кандидата е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит и притежава минимален одиторски стаж от 5 години – по образец.

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите за участие се подават в деловодството на лечебното заведение в срок до 16.00 ч. на 31.03.2022 г.
Всички изискуеми документи да се предоставят в общ плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО за 2022 г. на КОЦ-Русе ЕООД” с посочване на име, адрес, тел. и ел. поща на кандидата.

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит;
2. Документ, удостоверяващ, че кандидатът притежава минимален одиторски стаж от 5 години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2. за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Кандидатите могат да получат данни за изготвяне на офертите си до крайния срок за тяхното подаване от Главният счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Русе, ул. “Независимост“ № 2, тел. 082 819920, или при поискване по електронната поща на лечебното заведение – kocruse@abv.bg , чрез електронно подписано съобщение от одитора.

Моля, изтеглете необходимите докумените от ТУК>>>ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design