МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
bg23-1200x387.jpg

03.10.2023 Новини

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД търси да назначи:


 1. Лекар в Отделение пo Лъчелечение

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Лъчелечение“ или готовност за специализиране;

– Членство в БЛС;

– Умение за работа с медицинска апаратура;

– Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

– Умение за работа в екип;

– Компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

– много добро мотивиращо възнаграждение;

– възможност за работа с модерна медицинска апаратура;

– професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи онлайн или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

2. Лекар в Отделение по онкологична урология

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Урология” или готовност за специализиране;

– Членство в БЛС;

– Умение за работа с медицинска апаратура;

– Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

– Умение за работа в екип;

– Компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

– много добро мотивиращо възнаграждение;

– професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи онлайн или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

3. Лекар в Отделение по Нуклеарна медицина

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, специалност “Нуклеарна медицина” или готовност за специализиране;

– Членство в БЛС;

– Умение за работа с медицинска апаратура;

– Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

– Умение за работа в екип;

– Компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

– много добро мотивиращо възнаграждение;

– професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи

онлайн или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

4. Санитар

Отговорности:

Поддържа санитарно – хигиенното състояние в отделението, подпомага работата на медицинския персонал при обслужване на пациентите.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: основно или средно;
 • Умения за работа в екип;
 • Стриктно спазване на инструкции и вътрешните процедури;
 • Отговорност и коректност.

Заявление за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на адрес: „КОЦ-Русе“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” 2.

За контакт: Човешки ресурси,  082 / 81 99 19

С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. „КОЦ Русе“ ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в „КОЦ Русе“ ЕООД.

 


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

18.07.2023 Новини

Онлайн среща по проект INTERACT-2


На 13.07.2023 се проведе първоначалната среща на консорциума по европроект INTERACT-2, част от който е и екипът на КОЦ Русе. Водещата организация ЕСО (European Cancer Organization) представи в детайли своята концепция, която е продължение на първата част INTERACT-1. Идеята зад проекта обединява 33 партньора от 17 страни, целящи разработването на европейска междуспециална програма за обучение по рак, включваща всички основни онкологични дисциплини и професии, онкологични центрове и групи пациенти, въз основа на съответните оценки на нуждите.
 
През следващите месеци ще протече документална и организационна подготовка за предстоящият старт на проект INTERACT-2. КОЦ Русе ще представлява България като партньор по проекта, включвайки се пряко в пилотирането на обученията, насочени към медицинските експерти като по този начин ще осигури допълнително повишаване на вече съществуващите високи професионални стандарти и обмен на чуждестранен опит в онкологичната сфера.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

09.05.2023 Новини

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения: Почасово ползване на медицински кабинет № 319, с площ от 20 кв.м., ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.),  разположен на трети етаж в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД, ул. Независимост № 2, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по белодробни болести и диагностика на сънна апнея. Не се допуска промяна предназначението на имота. График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 15:00 до 19:00 часа. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

Начална тръжна месечна наемна цена за почасов наем, определена по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – 120,00 лв. Депозит за участие – 120,00 лв.

В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 50,00 лв. месечно.

Изисквания към кандидатитеДо участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Начин на плащаненаемната цена и стопанските разходи се заплащат до 10–то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася съответното плащане, в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път, след издаване на фактура.

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници – При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена.

Дата, час и място на провеждане на търга – 01.06.2023 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден до 31.05.2023 г., в периода от 7:30 до 15:00 ч., от касата на КОЦ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане. Цената на тръжната документация е 20.00 лв.

Всеки работен ден до 31.05.2023 г., от 10:00 до 12:00 ч., може да бъде извършен оглед на обекта. Контакти по повод оглед на обекта – юрисконсулт, тел. 082 819928.

Цената на тръжната документация и депозита за участие се внасят в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път по сметка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995.

Необходими документи за участие в търгаПодаването на предложенията за участие в търга се извършва чрез три запечатани плика – един голям /обща опаковка/ и два малки. В единия малък плик с надпис „Документи” кандидатът поставя всички документи, посочени в раздел VІІ на Тръжната документация (без ценовата оферта). В другия малък плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата (ценовата оферта). Пликовете с надпис „Документи” и с надпис „Оферта” се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и предмета на публичния търг с тайно наддаване.

Краен срок за подаване на заявление – 31.05.2023 г., 15:00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Дата, час и място на повторното провеждане на търга – При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 08.06.2023 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.IMG_0027-1200x900.jpg

25.04.2023 Новини0

„КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи
МЕДИЦИНСКИ ФИЗИК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

 

Основни задължения:  

– изготвя, проверява и верифицира дозиметрични планове на пациенти подлежащи на лъчелечение;

–  калибрира и периодично проверява  лъчетерапевтичните апарати;

–  извъшва дозиметрични измервания.

 

Изисквания:

– Завършено образование – степен „магистър” по „Медицинска физика“;

– Минимален професионален опит: 5 г. в Отделение по лъчелечение;

 

Срок за кандидатстване: до назначаване на служител.

Молба за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на e-mail: kocruse@abv.bg или на място:

гр. Русе, ул. „Независимост” 2

 bg23-1200x387.jpg

12.04.2023 Новини

Обява – конкурс за заемане на следните длъжности: 1. Началник отделение по медицинска онкология; 2. Началник отделение по онкологична хирургия; 3. Началник Клинична лаборатория; 4. Старша медицинска сестра в отделение по онкологична урология.


КОЦ–Русе ЕООД обявява конкурс за:

КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-79/11.04.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за:

 1. І. Заемане на следните длъжности:
  1. Началник отделение по медицинска онкология;
  2. Началник отделение по онкологична хирургия;
  3. Началник Клинична лаборатория;
  4. Старша медицинска сестра в отделение по онкологична урология.

  .

ІІ. Вид на конкурса: вътрешен конкурс, в който могат да участват лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността и към датата на обявяване на конкурса работят по трудов договор в КОЦ-Русе ЕООД

Изискванията, начина за провеждане и необходимите документи за участие може да видите ТУК >>>.

Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 12.05.2023 г.

 


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.IMG_0027-1200x900.jpg

17.03.2023 Новини0

        От 15.03.2023г. към Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД работи териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за освидетелстване и преосвидетелстване на пациенти с онкологични заболявания на територията на област Русе.bg23-1200x387.jpg

09.03.2023 Новини

ПОКАНА за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г.


ПОКАНА

За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г.

КОЦ-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 1220, прието с Протокол № 45/16.02.2023 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РУСЕ ЕООД за 2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
 2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срок на изпълнение – до 31.03.2024 г. да се предаде одиторския доклад на управителя на дружеството.

 1. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 2. Плащане на услугата – еднократно в срок до 30 календарни дни от предаването на окончателния одиторски доклад.

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – Най-ниска предложена цена.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. Оферта, съдържаща предложение за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ – Русе ЕООД и изготвяне на годишен доклад, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г. – по образец.
 2. Декларация, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит или специализирано одиторско дружество, и регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата, притежава минимален одиторски стаж от 5 години – по образец.

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие се подават в срок до 15.00 ч. на 20.03.2023 г. в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Всички изискуеми документи се предоставят в общ плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. на КОЦ-Русе ЕООД, както и на годишен финансов отчет на МЦОЗ – Русе ЕООД за 2023 г.” с посочване на име, адрес, тел. и ел. поща на кандидата.

 

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидатът притежава минимален одиторски стаж от 5 години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т. 1 и т. 2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите могат да получат данни за изготвяне на офертите си до крайния срок за тяхното подаване от Главният счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Русе, ул. “Независимост“ № 2, тел. 082 819920, или при поискване по електронната поща на лечебното заведение – kocruse@abv.bg, чрез електронно подписано съобщение от одитора.

Моля, изтеглете необходимите докумените от ТУК>>>

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти >>>ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

07.03.2023 Новини

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещения за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с обща площ 168,50 кв.м., ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.), собственост на дружеството, находящи се в сградата на КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, както следва:

 1. Помещения за самостоятелно ползване:

1.1.  Помещение /регистратура/ – 2,5 кв.м., находящо се на първи етаж, до Централния вход на КОЦ-Русе ЕООД;

1.2.  Медицински кабинет – 24 кв.м.,  находящ се в сутерен;

1.3.  Склад – 5 кв.м.,  находящ се в сутерен.

 1. Помещения за съвместно ползване с наемодателя:

2.1. 2 бр. медицински кабинети – с обща площ 27 кв.м., находящи се на първи етаж, до Централния вход на КОЦ-Русе ЕООД. График на ползване: от 14.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден;

2.2. 3 бр. помещения за образна диагностика, заедно с 1 бр. медицински кабинет – с обща площ 110 кв.м., находящи се на първи етаж. График на ползване: от 8.00 ч. до 9.00 ч. и от 16.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

Начална тръжна месечна наемна цена – 150,00 лв. В наемната цена са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден до 29.03.2023 г., в периода от 7:30 до 15:00 ч., от касата на КОЦ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цената на тръжната документация и депозита за участие се внасят в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път по сметка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995.

Всеки работен ден до 29.03.2023 г., от 10:00 до 12:00 ч., може да бъде извършен оглед на обекта. Контакти по повод оглед на обекта – юрисконсулт, тел. 082 819928.

Необходими документи за участие в търга – Подаването на предложенията за участие в търга се извършва чрез три запечатани плика – един голям /обща опаковка/ и два малки. В единия малък плик с надпис „Документи” кандидатът поставя всички документи, посочени в раздел VІІ на Тръжната документация (без ценовата оферта). В другия малък плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата (ценовата оферта). Пликовете с надпис „Документи” и с надпис „Оферта” се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и предмета на публичния търг с тайно наддаване.

Срок за подаване на предложение за участие – до 29.03.2023 г., 15:00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Търгът ще се проведе на 30.03.2023 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет юрисконсулт.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 06.04.2023 г., 10:00 ч., на същото място.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

03.02.2023 Новини


КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-29/02.02.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:

 1. „лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 места;
 2. „лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 2 места;
 3. „лекар, специализант по Лъчелечение“ – 2 места;
 4. „лекар, специализант по Медицинска онкология“ – 3 места;
 5. „лекар, специализант по Нуклеарна медицина“ – 2 места;
 6. „лекар, специализант по Образна диагностика“ – 2 места;
 7. „лекар, специализант по Урология“ – 2 места;
 8. „лекар, специализант по Хирургия“ – 2 места.

Вид на конкурса – открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 2. членство в БЛС;
 3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани;
 4. да не страдат от заболявания, които застрашават здравето и живота на пациентите.

Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, при формирането на която се вземат предвид:

а) средният успех от следването и от държавните изпити;

б) оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

в) резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

г) другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по отделните показатели, както следва:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити – средноаритметична стойност;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – средноаритметична стойност;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка по шестобалната система при точност 0,25;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – оценка по шестобалната система при точност 0,25.

Максималната оценка, която може да получи всеки един кандидат е отличен 6,00.

Класират се кандидатите, получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с тях.

Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование, вкл. приложението с оценките,
 4. актуално удостоверение за членство в БЛС,
 5. декларация за съдимост,
 6. декларация за здравословно състояние,
 7. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

Начин на представяне на документите: В запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства.

Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 06.03.2023 г.

За информация и допълнителни въпроси: Снежана Копринска, тел. 0893 381 532

Документи:

Заявление >>>

Декларация за съдимост >>>

Декларация за здравословно състояние >>>


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

30.01.2023 Новини

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД търси да назначи Лекар за работа в Отделение по нуклеарна медицина


Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация „лекар“ със специалност или без специалност.

Заявление за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на адрес:

„КОЦ-Русе“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” 2.

За контакт: Човешки ресурси – 082 / 81 99 19


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design