МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
bg23-1200x387.jpg

03.10.2023 Новини

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД търси да назначи:


 1. Лекар в Отделение пo Лъчелечение

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Лъчелечение“ или готовност за специализиране;

– Членство в БЛС;

– Умение за работа с медицинска апаратура;

– Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

– Умение за работа в екип;

– Компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

– много добро мотивиращо възнаграждение;

– възможност за работа с модерна медицинска апаратура;

– професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи онлайн или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

2. Лекар в Отделение по онкологична урология

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Урология” или готовност за специализиране;

– Членство в БЛС;

– Умение за работа с медицинска апаратура;

– Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

– Умение за работа в екип;

– Компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

– много добро мотивиращо възнаграждение;

– професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи онлайн или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

3. Лекар в Отделение по Нуклеарна медицина

Изисквания към кандидатите:

– Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, специалност “Нуклеарна медицина” или готовност за специализиране;

– Членство в БЛС;

– Умение за работа с медицинска апаратура;

– Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

– Умение за работа в екип;

– Компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

– много добро мотивиращо възнаграждение;

– професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи

онлайн или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 

4. Санитар

Отговорности:

Поддържа санитарно – хигиенното състояние в отделението, подпомага работата на медицинския персонал при обслужване на пациентите.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: основно или средно;
 • Умения за работа в екип;
 • Стриктно спазване на инструкции и вътрешните процедури;
 • Отговорност и коректност.

Заявление за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на адрес: „КОЦ-Русе“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” 2.

За контакт: Човешки ресурси,  082 / 81 99 19

С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. „КОЦ Русе“ ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в „КОЦ Русе“ ЕООД.

 


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.IMG_0027-1200x900.jpg

25.04.2023 Новини0

„КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи
МЕДИЦИНСКИ ФИЗИК В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

 

Основни задължения:  

– изготвя, проверява и верифицира дозиметрични планове на пациенти подлежащи на лъчелечение;

–  калибрира и периодично проверява  лъчетерапевтичните апарати;

–  извъшва дозиметрични измервания.

 

Изисквания:

– Завършено образование – степен „магистър” по „Медицинска физика“;

– Минимален професионален опит: 5 г. в Отделение по лъчелечение;

 

Срок за кандидатстване: до назначаване на служител.

Молба за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на e-mail: kocruse@abv.bg или на място:

гр. Русе, ул. „Независимост” 2

 bg23-1200x387.jpg

03.02.2023 Новини


КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-29/02.02.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:

 1. „лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 места;
 2. „лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 2 места;
 3. „лекар, специализант по Лъчелечение“ – 2 места;
 4. „лекар, специализант по Медицинска онкология“ – 3 места;
 5. „лекар, специализант по Нуклеарна медицина“ – 2 места;
 6. „лекар, специализант по Образна диагностика“ – 2 места;
 7. „лекар, специализант по Урология“ – 2 места;
 8. „лекар, специализант по Хирургия“ – 2 места.

Вид на конкурса – открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 2. членство в БЛС;
 3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани;
 4. да не страдат от заболявания, които застрашават здравето и живота на пациентите.

Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, при формирането на която се вземат предвид:

а) средният успех от следването и от държавните изпити;

б) оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

в) резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

г) другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по отделните показатели, както следва:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити – средноаритметична стойност;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – средноаритметична стойност;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка по шестобалната система при точност 0,25;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – оценка по шестобалната система при точност 0,25.

Максималната оценка, която може да получи всеки един кандидат е отличен 6,00.

Класират се кандидатите, получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с тях.

Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование, вкл. приложението с оценките,
 4. актуално удостоверение за членство в БЛС,
 5. декларация за съдимост,
 6. декларация за здравословно състояние,
 7. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

Начин на представяне на документите: В запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства.

Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 06.03.2023 г.

За информация и допълнителни въпроси: Снежана Копринска, тел. 0893 381 532

Документи:

Заявление >>>

Декларация за съдимост >>>

Декларация за здравословно състояние >>>


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

06.01.2023 Новини


КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № РД-04/05.01.2023 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на длъжността: „Лекар-специализант по лъчелечение“ – 2 места в отделение по лъчелечение

Вид на конкурса – открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 2. членство в съсловна органицзация: в РК на БЛС;
 3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани;
 4. да не страдат от заболявания, които застрашават здравето и живота на пациентите.

Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, при формирането на която се вземат предвид:

а) средният успех от следването и от държавните изпити;

б) оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

в) резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

г) другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Крайната оценка на кандидатите се формира сумарно от получените оценки по отделните показатели, както следва:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити, умножени по коефициент 1;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, умножени по коефициент 2;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, умножен по коефициент 5;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.), умножени по коефициент 1.

Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време. Договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование, вкл. приложението с оценките,
 4. актуално удостоверение за членство в БЛС,
 5. декларация за съдимост,
 6. декларация за здравословно състояние,
 7. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

Начин на представяне на документите: В запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства.

Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 06.02.2023 г.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

09.06.2021 Новини

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД търси да назначи Лекар за работа в Отделение по лъчелечение


Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация „лекар“ с или без специалност.

Заявление за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на адрес:

„КОЦ-Русе“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” 2.

За контакт: Човешки ресурси – 082 / 81 99 19


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design