МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Архив Профил на Купувача


Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”, открита с Решение № 682 от 30.06.2014 г.  на управителя на КОЦ-Русе ЕООД, обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 09.09.2014 г. (вторник), в09.30 часа, в град Русе, ул. „Независимост” № 2,в сградата на КОЦ-Русе ЕООД.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Председател на Комисията: маг. фармацевт Марияна Гайдарова


Номер на поръчката: 00281-2013-0002 – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД

1. Обявление
2. Решение
3. Спецификация
4. Гаранция за участие
5. Документация

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”, открита с Решение № 682 от 30.06.2014 г.  на управителя на КОЦ-Русе ЕООД, обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 09.09.2014 г. (вторник), в09.30 часа, в град Русе, ул. „Независимост” № 2,в сградата на КОЦ-Русе ЕООД.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Председател на Комисията: маг. фармацевт Марияна Гайдарова


Съобщение

На 21.05.2014 година в 9.30 часа в сградата на КОЦ-Русе, ще се се отваря Плик №3 Ценова оферта по обществена поръчка „Доствка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ- РУСЕ“ ЕООД.


Номер на поръчката: 00281-2013-0001 – Доставка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ – Русе ЕООД“

1. Обявление за поръчка
2. Решение
3. Образец на предложение за медицински изделия
4. Прогнозна стойност и гаранция за участие
5. Спецификация
6. Образец на ценово предложение
7. Документация


«Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда, стационар и ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД и прилежащия им терен, и денонощна охрана със СОТ на 2 (два) броя сгради на „КОЦ-Русе” ЕООД”

1. Покана
2. Публична покана

3. Заповед за възлагане на обществена поръчка
4. Техническо предложение
5. Договор – образец


Съобщение относно отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждитена КОЦ-Русе ЕООД”, открита с Решение № 980 от 09.09.2013 г. на Управителя на „КОЦ-Русе” ЕООД, обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 17.12.2013 г., в 10,00 часа, в град Русе, ул. „Независимост” № 2, в сградата на КОЦ-Русе ЕООД – Кабинет на Управителя
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Председател на Комисията: маг. фармацевт Мариана Асенова Гайдарова


Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по сертифициране на стандартизирана система за управление на качеството в съответствие с изискваниятат на международния стандарт БДС EN ISO 9001“

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по сертифициране на стандартизирана система за управление на качеството в съответствие с изискваниятат на международния стандарт БДС EN ISO 9001“, възлагана в изпълнение на проект „ Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система” по договор 4МС – 02 – 125/27.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

1. Обявление

2. Указания и техническа спецификация

3. Методика за оценка

4. Образци на документи


Обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД“

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в „КОЦ – Русе“ ЕООД по приложена спецификация.

1. Обявление
2. Решение
3. Документация
4. Спецификация
5. Образец на предложение за изпълнение на поръчката
6. Образец на ценова оферта
7. Допълнителна информация към решението
8. Съобщение за отваряне на цените по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД


Обществена поръчка „Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ – РУСЕ ЕООД”

Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ – РУСЕ ЕООД”. Обектът на поръчката е доставка на медицински изделия по 4 /четири/ обособени позиции: 1. Интубационни тръби, Трахеостомни канюли; 2. Медицински изделия за интензивно лечение и реанимация; 3. Консумативи за спектрофотометър ERMA 600 AN и 4. Реактиви и консумативи за HumaReader Single Plus. Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ – РУСЕ“ ЕООД по приложена спецификация.

1. Обявление
2. Решение 
3. Документация
4. Спецификация

5. Образец на предложение за изпълнение на поръчката
6. Образец на ценова оферта
7. Допълнителна информация към решението
8. Съобщение за отваряне на офертите

9. Съобщение за отваряне на ценово предложение


Обществена поръчка „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана в работни, почивни и празнични дни, на административна сграда, стационар и ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД и прилежащия им терен, находящи се в гр. Русе, ул. “Независимост” № 2 …“

Покана за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана в работни, почивни и празнични дни, на административна сграда, стационар и ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД и прилежащия им терен, находящи се в гр. Русе, ул. “Независимост” № 2 и осигуряване на денонощна охрана със СОТ на сградата на „КОЦ-Русе” ЕООД, находяща се в Русе, ул. „Стоян Заимов” № 2”

1. Покана за участие
2. Публична покана
3. Заповед
4. Договор
5. Образци


Номер на поръчката: 00281-2012-0003 – Обществена поръчка „Закупуване на дълготрайни материални активи”

По договор № 4МС-02-125/27.04.2012 г. в изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на „Комплексен онкологичен център-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти”, бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011, приоритетни въвеждане на системи за управление в предприятията”, приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, област на въздействие 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Одобрена с Решение №1404/29.11.2012 г.

1. Обявление
2. Решение
3. Документация
4. Съобщение за отваряне на ценови оферти


Номер на поръчката: 00281-2012-0002 – Обществена поръчка „Разработване и внедряване на уеб базирана CRM софтуерна система”

По договор № 4МС-02-125/27.04.2012 г. в изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на „Комплексен онкологичен център-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, област на въздействие 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. Обявление
2. Решение
3. Документация


Обществена поръчка „Преустройство на съществуващи помещения и промяна предназначението им в операционен блок на „КОЦ-РУСЕ“ ЕООД”

Петък, 14 Септември 2012 12:09

Участие в процедура по чл.14, ал. 4, т.1 от ЗОП, при условията на глава VIII „а” от ЗОП за избор на изпълнител на СМР с предмет: „Преустройство на съществуващи помещения и промяна предназначението им в операционен блок на „КОЦ-РУСЕ“ ЕООД”

  1. Покана
    2. Договор
    3. Приложения
    4. Количественно – стойностна сметка

Обществена поръчка „Приготвяне и доставяне на храна по диети за стационарно болните пациенти в КОЦ-РУСЕ ЕООД“

Процедура по чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОП, при условията на глава VIII „а” от ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна по диети за стационарно болните пациенти в КОЦ-РУСЕ ЕООД

1. Публична покана
2. Изисквания
3. Договор
4. Приложения


Обществена поръчка „Приготвяне и доставяне на храна по диети за стационарно болните пациенти в КОЦ-РУСЕ ЕООД“

Прекратена поради липса на подадени оферти.

Процедура по чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОП, при условията на глава VIII „а” от ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна по диети за стационарно болните пациенти в КОЦ-РУСЕ ЕООД“

1. Покана за участие
2. Заповед № 727/ 25.06.2012 г.за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма «а» от 
ЗОП

3. Договор за приготвяне и доставяне на храна по диети за стационарно болните пациенти в КОЦ-РУСЕ ЕООД
4. Изисквания

5. Приложения


Номер на поръчката: 00281-2012-0001 – Обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД

1. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД
2. Списък на общи медицински изделия
3. 
Списък на лекарствените продукти

Съобщение за отваряне на ценовите оферти по процедура „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ – РУСЕ“ ЕООД“

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД  уведомява всички заинтересовани, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ – РУСЕ“ ЕООД,  ще се състои на 11.09.2012 г. (вторник)в  10.00 часа, в град Русе, в сградата на КОЦ-Русе ЕООД, ул.“Независимост“ № 2, Кабинет на Управителя.


Обществена поръчка: „Избор на консултант за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС

Обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001“, възлагана в рамките на проект „ Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система“, по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“, област на въздействие 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“, операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

1. Обявление

2. Указания и техническа спецификация

3. Методика за оценка

4. Образци на документи


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

082 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design