МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

Новини


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване…

Вижте обявата тук >>>


Решение №1135 на Общински съвет


Приключване на проект  „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”


Политика за защита на личните данни

Отвори „ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“


Нова банкова сметка

КОЦ – Русе ЕООД Ви уведомява, че има нова банкова сметка:

ТБ ОББ АД

IBAN: BG69UBBS88881000235995

BIC CODE: UBBSBGSF


Обучения за придобиване на квалификация по професия „Парамедик“, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“

На 19.12.2018 г. приключиха част от обученията за придобиване на професионална квалификация по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В изпълнение на проектните дейности 4 здравни работници от целевата група успешно приключиха обучението си по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“.

        Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места и продължителността на професионалния си живот.

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Обучения за придобиване на квалификация по професия „Болногледач”, специалност „Здравни грижи“

През м. декември 2018 г. приключиха част от обученията за придобиване на професионална квалификация по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 12.12.2018 г. в изпълнение на проектните дейности 6 здравни работници от целевата група успешно приключиха обучението си по професия „Болногледач”, специалност „Здравни грижи“.

Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр. Русе, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобрят качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си, качеството на работните си места и продължителността на професионалния си живот.

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015


Обучения за придобиване на ключови компетенции

На 13.11.2018 г. приключиха част от обученията за придобиване на ключови компетенции от област 2 – Общуване на чужди езици и област 4 – Дигитална компетентност на Европейската Референтна рамка по проект „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ЕООД”по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В изпълнение на проектните дейности 1 лице от целевата група успешно приключиха обучението си от област 4 – Дигитална компетентност „Работа с текстообработващи програми“.

              Целта е повишаване компетентностите на част от служителите на Комплексен онкологичен комплекс – Русе. Чрез подобряване на знанията и уменията на служителите в лечебното заведение ще се оптимизира и ще се подобри комуникацията при общуване с чуждестранни пациенти. Ще се постигне благоприятен ефект върху лицата от целевата група, чрез създаване на предпоставки за обмен на информация на медицински специалисти с чуждестранни колеги; постоянно учене и актуализиране на знания; както и събиране база данни, съхраняване и управление на информация, с цел подпомагане на работата на служителите в Комплексен онкологичен комплекс – Русе.

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Конкурси

КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 229 / 20.09.2018 г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Началник Отделение по медицинска онкология;

2. Началник Отделение по лъчелечение;

3. Началник Отделение по онкологична урология;

4. Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение;

5. Началник Отделение по образна диагностика;

6. Началник Отделение по обща и клинична патология;

7. Главна медицинска сестра;

8. Старша медицинска сестра Отделение по онкологична урология.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. За Началник отделение/лаборатория:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и призната медицинска специалност по профила на отделението/лабораторията.

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години по медицинската специалност по профила на отделението/лабораторията;

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БЛС;

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

            2. За главна медицинска сестра:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 5 (пет) години трудов стаж като медицинска сестра, от които минимум 3 (три) години в „КОЦ – Русе“ ЕООД.

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

3. За старша медицинска сестра:

а) Образователно-квалификационни изисквания: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

б) Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 3 (три) години трудов стаж като медицинска сестра.

в) Членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.

г) Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

д) Да не страдат от заболяване, включено в Списъка на заболяванията, които застрашават здравето и живота на пациентите, определен от министъра на здравеопазването.

ІІ. Вид на конкурса: открит конкурс, в който могат да участват всички лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1.За началник отделение/лаборатория:

а) първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на отделение/лаборатория по ……………….. за период от три години“;

в) трети етап – събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на отделението/лабораторията, правилата на добрата медицинска практика, приоритетите и задачите на отделението, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

             1.За главна медицинска сестра:

а) първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез оценка на представения проект по предварително зададена тема – „Програма за управление и развитие на здравните грижи в „КОЦ-Русе“ ЕООД за период от три години“;

в) трети етап – събеседване с кандидата по нормативните актове, регламентиращи дейността на „КОЦ-Русе“ ЕООД, Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения;

            1.За старша медицинска сестра:

а) първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б) втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез решаване на тест;

в) трети етап – събеседване с кандидата по Медицинския стандарт по профила на отделението, Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, Наредба за медицинската експертиза, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

ІV. Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: срочно трудово за срок от 3 години.

Необходими документи за участие в конкурса, място, срок и начин за подаването им:

1. За длъжностите Началник отделение/ Началник лаборатория :

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението,

д) документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

е) актуално удостоверение за членство в БЛС.

ж) декларация за съдимост,

з) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

и) медицинско свидетелство за психично състояние (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

й) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

2. За длъжностите Главна медицинска сестра/ Старша медицинска сестра:

а) заявление за участие в конкурса,

б) автобиография,

в) копие от диплом за завършено висше образование,

г) документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова книжка,

д) актуално удостоверение за членство в БАПЗГ.

е) декларация за съдимост,

ж) медицинско свидетелство (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

з) медицинско свидетелство за психично състояние (при преустановяване на работа по трудово правоотношение над три месеца),

и) други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

3. Място на подаване на документите: деловодството на „КОЦ-Русе“ ЕООД.

4. Краен срок: един месец от обявяването на конкурса в местния печат.

5. Начин на представяне: в запечатан плик.

а) Пликът за длъжностите Началник отделение/лаборатория и Главна медицинска сестра съдържа два отделни запечатани плика, както следва:

– плик № 1 с необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса,

– плик № 2 с Разработения проект по зададената тема.

б) Пликът за длъжността Старша медицинска сестра съдържа само необходимите документи, посочени в обявлението за конкурса.


КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи:

Във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД” онкологичният център търси да назначи:

8 лица на длъжност „Медицинска сестра”

4 лица на длъжност „Административен секретар”

Изисквания:

– младежи до 29г.;

– майки с деца до 5-год възраст;

– лица с онкологично заболяване, които са в добро общо състояние и длъжността не е противопоказна за тях съгласно експертното решение на ТЕЛК;

– подходящо образование;

Ние Ви предлагаме:

– трудов договор от 01.10.2018г.

– работа на пълно работно време по график;

– система за допълнително материално стимулиране;

– добро възнаграждение;

Информация: гр. Русе, ул. Независимост № 2, Mая Борисова, тел.: 082/81 99 61, 0893 381595

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ – Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ХЕМАТОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕГЛЕДИ В ОНКОДИСПАНСЕРА

     Един от най-добрите хематолози у нас – доц. д-р Николай Цветков – ще гостува всеки месец в Комплексния онкологичен център по покана на управителя на диспансера д-р Камен Кожухаров. Инициативата започва от септември като прегледите ще бъдат платени и ще се провеждат с предварително записване. Доцент Николай Цветков е началник на Клиниката по хематология в Университетската болница в Плевен, специалист по вътрешни болести и клинична хематология. Консултира и провежда лечение на анемии, болести на лимфните възли, левкемии, нарушения на кръвосъсирването. От 2016 година е член на „Лигата на лекарите, на които българите вярват на вестник „24 часа“.
Прегледите ще се извъшват веднъж месечно. За повече информация и записвания за прегледи: тел. 0888 67 24 27За лични контакти: 064 886 335, 0898 502 861


„Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”

В началото на месец август 2018г. започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Развитие на социалното предприемачество”

Основни дейности:

1) Включване в заетост на 12 безработни лица от целевата група:

· На длъжност мед. сестра – 8 лица

· На длъжност адм. секретар – 4 лица

2) Осигуряване на наставници на новоназначените лица

3) Закупуване на необходимото оборудване и консумативи

4) Осигуряване на специализирано транспортно средство – линейка

Ще бъде обособено соц. предприятие със следните осн. цели при изпълнение на дейността си:

– обслужване на пациенти с невъзможност от самостоятелно придвижване

 – достъп до заетост на лица от уязвимите групи

 – запазване в заетост и намаляване на риска от социално изключване на лица от уязвимите групи

 – промоция и превенция на онкологичните заболявания и информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания

www.eufunds.bg

BG05M9OP001-2.010-0494 „Създаване на социално предприятие в КОЦ – Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


„Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ – Русе ЕООД“

През месец февруари 2018 г. започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Обучения за заети лица”

Основни дейности:
1) придобиване на II степен на професионална квалификация по следните професии:
· професия Болногледач, специалност Здравни грижи
· професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора 
и оказване на първа помощ
· професия Финансов отчетник, специалност Финансова отчетност
2) придобиване на III степен на професионална квалификация по следните професии:
· професия Здравен асистент, специалност Здравни грижи
· професия Офис-мениджър, специалност Бизнес-администрация
3) придобиване на ключови компетентности от Област 2 – Общуване на чужди езици и 
от Област 4 – Дигитална компетентност
Целта на настоящата процедура е да повиши способността на заетите лица да посрещат 
настъпващите бързи промени на пазара на труда, чрез повишаване на техните професионални 
знания и умения.
С постигане на целите на проекта ще се създаде основа за устойчива заетост на лицата от 
целевата група и превенция на заетостта им, съобразено с основните политики на ЕС за учене 
през целия живот и икономика основана на знанието.

      –––––––– www.eufunds.bg ––––––––

Проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ-Русе ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.„Обява за конкурси“

Прочети още: „Обява за конкурси“


„КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

Прочети още: „КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи  ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ


КОЦ – Русе ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности

Прочети още: КОЦ – Русе ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности


КОЦ -РУСЕ ЕООД търси да назначи „Лекар – ординатор“

КОЦ -РУСЕ ЕООД   търси да назначи „Лекар – ординатор“ със специалност Нуклеарна медицина или желаещ да специализира.

За контакти и допълнителна информация д-р Цветкова: 082/819923


КОЦ-РУСЕ“ЕООД търси да назначи специалист „Гастроентеролог“

КОЦ-РУСЕ“ЕООД  търси да назначи специалист „Гастроентеролог“ със сертификати за горна и долна ендоскопия.

Заявленията се приемат в кабинета на управителя.

За допълнителна информация: 082/819910.


КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи лекар – специалист

КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи на основен трудов договор  в Отделение по палиативни грижи  лекар – специалист с една от следните специалности (може и в пенсионна възраст):

  • Вътрешни болести
  • Хирургия
  • Медицинска  онкология
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Психиатрия
  • Клинична психология
  • Неврология
  • Лъчелечение

Допълнителна информация  на следните телефони:
Отделение палиативни грижи  082/840 391
Нач.отделение д-р Пл.Кожухаров 0898 724 811


КОЦ Русе ЕООД е с нов печат

КОЦ – РУСЕ ЕООД  обявява, че със Заповед №41/13.01.2015 година, официалният печат на Дружеството е сменен, като новият официален е със следния изглед и влиза в сила от 14.01.2015 година.

pechat koc ruse


Обява

„КОЦ-РУСЕ“ ЕООД търси да закупи електронен четец отговарящ на спецификациите ICAF 9303, модел 3М CR 100 и Vicomp VPR 620 Reader.

Оферти се изпращат по имейл до 31.01.2015 година: kocruse@abv.bg. Офертите да съдържат цена на четеца, срок на гаранционно обслужване и цена на сервизно обслужване след гаранционен срок.


„КОЦ-РУСЕ“ ЕООД обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение

„КОЦ-РУСЕ“ ЕООД  обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение, за работа с лъчева апаратура за лечение на пациенти в онкологията.

Необходими документи:

1. Диплом за завършено образование по специалността

2. Автобиография

3. Копие на лична карта

4. Копие от трудова книжка

5. Други документи – удостоверения, сертификати

Владеенето на английски език е предимство.

Документите се подават в отдел „Личен състав“ .

КОЦ – Русе обявява процедура за външен подбор

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР

за длъжността  “началник отделение” в ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД – една щатна бройка при следните условия:

Прочети още: КОЦ – Русе обявява процедура за външен подбор


„Комплексен Онкологичен център – Русе“ има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай”

Уважаеми граждани,
уведомяваме Ви, че „Комплексен Онкологичен център – Русе“ има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания). 
В програмата са включени скринингови изследвания за рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката и рак на дебело и право черво. Програмата е финансирана от Европейския съюз и тези прегледи са безплатни за гражданите.
Каним всички получили писма за прегледи по тази програма да се обърнат към нас.

Телефони за информация и записвания:

За изследване на млечните жлези – тел: 082/819912, всеки работен ден от 7,45 до 9,00 часа.
За изследване на шийката на матката – тел: 082/819916, всеки работен ден от 7,30 до 8,00 часа, от 13,30 до 14.30 часа.
За изследване на дебело и право черво – тел: 082/819912, всеки работен ден от 7,45 до 9,00 часа.


Лечение на метастази в черния дроб

“КОЦ-РУСЕ”ЕООД  внедрява провеждането на регионално  лечение на метастази в черния дроб при пациенти с  рак на дебелото черво и ректума и първичен карцином на черния дроб по метода на трансартериална катетърна емболизация /ТАСЕ/. Подходящи за лечението са пациенти с метастази  в черния дроб от рак на дебелото черво и правото черво и първичен рак на черния дроб, който са провеждали таргетна и системна  химиотерапия без ефект.

За контакти:

Д-р Камен Кожухаров

тел: 0898319228

Д-р Кристиян Иванов

тел: 0884460101

Гл.мед. сестра – Антоанета Габровска

тел: 0893381553


Кампания за ранно откриване на рака на простата

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –РУСЕ  започва кампания за ранно откриване на рака на простата.

Изследванията на туморен маркер PSA ще се извършват в Отделение по нуклеарна медицина всеки работен ден от 08.00 -14.00 часа от 17.04.2012 до 31.05.2012 година срещу такса от 8.00 лева, която се заплаща на касата на лечебното заведение.

Изследването е подходящо за всички мъже над 50 годишна възраст.

Всички пациенти, при които се установят завишени стойности на туморния маркер, ще бъдат консултирани с уролозите на КОЦ-РУСЕ – Д-р Щерев и Д-р Попов.

За допълнителни въпроси може да се свържете с Отделение по нуклеарна медицина на тел: 082/819923.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design