МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

ОБЯВА

15.04.2024
bg23-1200x387.jpg


     

КОЦ–Русе ЕООД уведомява, че със Заповед № 73/12.04.2024г. на управителя, е обявен конкурс за заемане на длъжността Старша медицинска сестра в Диагностично – консултативен блок на КОЦ-Русе ЕООД.

Вид на конкурса: Вътрешен конкурс, в който могат да участват лица, които отговарят на обявените изисквания за заемане на длъжността и към датата на обявяване на конкурса работят по трудов договор в КОЦ-Русе ЕООД.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. образователно-квалификационни изисквания: „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.
 2. минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 3 (три) години трудов стаж като медицинска сестра.
 3. членство в съсловна органицзация: в РК на БАПЗГ.
 4. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията, освен ако са реабилитирани.
 5. да не страдат от заболявания, които застрашават здравето и живота на пациентите.

Начин за провеждане на конкурса:

 1. първи етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. втори етап – оценяване професионалните знания и умения на кандидата чрез решаване на тест;
 3. трети етап – събеседване с кандидата по Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Наредба за медицинската експертиза, за оценяване на неговата професионална компетентност и управленски умения.

Вид на правоотношението, което възниква с лицето, което е класирано на първо място: Срочно трудово за срок от 3 години.

Необходимите документи за участие в конкурса:

 1. заявление за участие в конкурса,
 2. автобиография,
 3. копие от диплом за завършено висше образование,
 4. документ за професионален опит – копие или препис извлечение от трудова/служебна/осигурителна книжка,
 5. актуално удостоверение за членство в БАПЗГ.
 6. декларация за съдимост,
 7. декларация за здравословно състояние,
 8. други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (в случай, че кандидата притежава такива).

Начин на представяне на документите: Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик.

Място на подаване на документите: деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на документите: 15.05.2024г.

 

 


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design